Voorwaarden Goodyear SoundComfort-actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Goodyear SoundComfort” hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Goodyear Belgium N.V., gevestigd te Prins Boudewijnlaan 5 in 2550 Kontich, België, hierna te noemen: “Goodyear”.

 1. Artikel 1 : Algemeen

  1. De actie geldt van 01/06/2019 t.e.m. 30/11/2019.

  2. Facturen kunnen geregistreerd worden t.e.m. 14/12/2019.

  3. De actie is geldig op aankopen van alle banden van de merken Goodyear Soundcomfort en Dunlop NoiseShield die geschikt zijn voor personenwagens, SUV’s en kleine bestelwagens.

  4. Een consument die wil deelnemen aan de actie dient - van 01/06/2019 t.e.m. 30/11/2019 - 4 banden van de merken Goodyear Soundcomfort of Dunlop NoiseShield aan te kopen bij een verkooppunt dat niet énkel banden online verkoopt en de factuur te registreren op de website:

   1. www.promo.goodyear.be
   2. www.promo.goodyear.nl
   3. www.promo.goodyear.lu
   De deelnemer moet eveneens het aankoopbewijs (factuur) bezorgen, een foto van de zijkant van één van de banden waarop het logo van “Soundcomfort” of NoiseShield” zichtbaar moet zijn, evenals een foto waarop de nummerplaat zichtbaar is.

  5. Elke particulier kan slechts één keer geldig deelnemen met unieke persoonlijke gegevens.

  6. Deze actie geldt enkel voor aankopen die plaatsvinden bij bandenspecialisten in België, Nederland of Luxemburg.

  7. De actie is niet geldig voor bedrijven, organisaties en instituten.

  8. De actie is ook niet geldig voor leasingwagens of bedrijfswagens.

  9. Dit aanbod geldt wél voor éénmanszaken.

  10. Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties van Goodyear.

 1. Artikel 2 : Gegevens

  1. Door deel te nemen aan de actie geven consumenten de toestemming aan Goodyear Belgium N.V., Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België, om hun gegevens te bewaren in het kader van klantenbeheer. Op grond van de toepasselijke wetgeving van bescherming van persoonsgegevens kan de consument op elk ogenblik en zonder kost inzage, correctie of weglating van persoonsgegevens vragen op volgend adres: Goodyear Belgium N.V., Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België.

  2. Door deel te nemen aan deze actie verklaren de deelnemers grondig kennis genomen te hebben van dit reglement en akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden.

  3. Organisator van de actie is:

   Goodyear Belgium N.V.
   Prins Boudewijnlaan 5
   2550 Kontich
   België
   BTW-nummer: BE 0400.633.655

 1. Artikel 3 : Cadeau

  1. 1 hoofdtelefoon met noise cancelling van het merk Sennheiser ter waarde van €179.

  2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering vervalt deze aan Goodyear.

  3. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Goodyear deze belasting voldoen.

  4. Indien een prijs buiten de schuld van Goodyear niet binnen 18 maanden na einde van de wedstrijd is besteed door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Goodyear.

 1. Artikel 4 : Aansprakelijkheid en garantie

  1. Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is.

  2. Je garandeert dat jouw inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Goodyear voor eventuele aanspraken van derden terzake.

  3. Goodyear is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot :

   1. de door haar uitgekeerde prijzen;
   2. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd;
   3. het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

 1. Artikel 5 : Auteursrechten en medewerking

  1. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Goodyear hierbij toestemming om jouw naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze wedstrijd.

  2. Je verleent hierbij aan Goodyear het eeuwigdurende recht om jouw inzending, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken. Goodyear is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden indien de foto’s commercieel worden gebruikt.

  3. Indien de deelnemers inzendingen uploaden, worden deze inzendingen eigendom van Goodyear. Goodyear behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.

 1. Article 6 : Article 6 : Rechten Goodyear

  1. Goodyear behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Goodyear hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

  2. Goodyear behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

  3. Het is niet mogelijk voor Goodyear om vooraf alle inzendingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Goodyear zich het recht om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.